Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Share |

หาดใหญ่ ปีนัง เก็นติ้ง ล่องเรือสำราญ 4 วัน 3 คืน

 TWT/WT0004

  

วันแรก                             กรุงเทพฯ – หาดใหญ่  – ปีนัง – ล่องเรือ STAR CRUISES SUPERSTAR LIBRA  

04.30 น.            พร้อมกันที่เคาน์เตอร์สายการบินไทย ภายในประเทศ

06.05 น.            โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 231 บินลัดฟ้าสู่ภาคใต้ไทย หาดใหญ่ บริการอาหารเช้าบนเครื่อง

07.35 น.            ถึงหาดใหญ่ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ทางด่านสะเดา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านจังโหลน
แล้ว เดินทางผ่านเมืองไทรบุรี  สุไหงปัตตานี สู่เมืองบัตเตอร์เวิร์ธ

12.00 น.            ä บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย                   เดินทางข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวที่สุดในเอเซีย สู่เมืองยอร์จทาวน์ ชมสิ่งก่อสร้างสถาปัตย์กรรมที่งดงามแบบชิโนโปตุกีส ที่ได้รับการ

                        ยกย่องเป็นมรดกโลก ชมชายทะเลยามเย็น ป้อมปืนโบราณฟอร์ดคอนวาริส ที่อังกฤษได้สร้างไว้เมื่อครั้งเข้าครอบครองเกาะปีนัง

                        นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปีนัง ขึ้น เรือสำราญ สตาร์ครุยส์ “STAR CRUISES SUPERSTAR LIBRA” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังให้ท่านได้

                        สัมผัสบรรยากาศแบบใหม่ๆ  ในการท่องเที่ยว นำท่านเข้า เช็คอินสู่ห้องพักบนเรือ ให้ท่านอิสระบนเรือสำราญตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวย

                        ความสุขมากมายบนเรืออย่างเสรี 

19.00 .            ä บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารบนเรือ     

20.00 .            เรือแล่นออกจากท่าเรือปีนัง ท่องทะเลช่องแคบมะลากา ยามราตรี

วันที่สอง       ปีนัง - อิโปห์ – ถ้ำเปรัค – เก็นติ้ง ไฮแลนด์

เช้า                    ä บริการอาหารเช้าห้องอาหารบนเรือ

08.00 น.            เทียบท่า เกาะปีนัง เดินทางข้ามสะพานปีนัง สู่เมืองอิโปห์ เที่ยวชมความงามของถ้ำเปรัค  ซึ่งภายในเป็นวัดแบบจีน ตกแต่งอย่าง
งดงามด้วยภาพวาดเทพเทวดาจีนจากจิตรกรฝีมือดี พร้อมขอพรนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในถ้ำ
แล้วเดินทางสู่รีสอร์ทเวิลด์ เก็นติ้ง

                        เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่า

                        ระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต หรือ 1,800

เที่ยง                 ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาถึง
ยอดเขา 3.
38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายทั้งบริเวณสวนสนุกในร่มและ
กลางแจ้ง
(ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือช้อปปิ้งในเฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน
21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น และกางเกงขายาว)

ค่ำ                     ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม                 เก็นติ้งไฮแลนด์ – ตึกปิโตรนัส – กัวลาลัมเปอร์

เช้า                    ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอำลาสาย
หมอก นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทาง ให้ท่านได้พักเปลี่ยน

อิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาว
ขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด

เที่ยง                 ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   นำท่านเดินทางเข้าสู่นครกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นใน
ทศวรรษที่ 1850
’s ในฐานะเป็นเมืองสำคัญในการค้าดีบุก เพราะเป็นดินแดนที่บรรจบกันของแม่น้ำกอมบัก (Sugai Gombak) และ
แม่น้ำคลัง
(Sugai Klang) มีขนาดพื้นที่เพียง 243 ตารางกิโลเมตร หรือเพียง 15% ของพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของรัฐสภา
แต่ที่ทำการรัฐบาล และสำนักการศาลบางส่วน ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ตั้งแต่ต้นปี 2542 ตามนโยบายของอดีต
นายกรัฐมนตรี ดร.มหาธีร์ มะหะหมัด
ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย ตึกปิโตรนัส อาคารแฝดที่สูงถึง 452 เมตร

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ANCASA HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับแสงสียามราตรี หรือช้อปปิ้งในศูนย์การค้าใจ
กลางเมือง อาทิ
ย่านบูกิตบินตัง หรือเลือกเดินเล่นที่ KL City Walk ห้างสรรพสินค้าใหม่ล่าสุด ซึ่งผสมผสานความทันสมัย และ
มรดกทางวัฒนธรรมของมาเลเซีย โดยเป็นทางเดินที่เรียงรายไปด้วยร้านค้ายาวกว่า 500 เมตร ตั้งแต่ถนน
Jalan P. Ramlee ถึงถนน
Jalan Pinang เปิดจนถึงเที่ยงคืน

วันที่สี่          กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ - วัดเทียนโฮ่ว – Malaysia Year End Sale - ปุตตาจาย่า – กรุงเทพ ฯ

เช้า                    ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชมอิสตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาติแห่งใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง ตั้งอยู่ที่
ถนน
Jalan Duta มีพื้นที่ถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22 โดม และแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น 3 ส่วน
คือ พื้นที่ส่วนพิธีการ พื้นที่ส่วนพระองค์ และพื้นที่ส่วนการบริหาร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกว่า

8,000 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์มีพิธีเชิญธงเปิดใช้เป็นที่ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์แรกที่
เสด็จเข้าประทับ คือ สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 14 ตวนกูอับดุลฮาลิม ซึ่งเป็นสุลต่านแห่งรัฐเคดาห์ โดยเป็นสุลต่านพระองค์แรกที่
ได้ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดี 2 ครั้ง ครั้งแรกทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 ในระหว่างปี 2513-2518
และครั้งที่สองเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554    จากนั้นนำท่านสู่วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลา
ลัมเปอร์ พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินทางสู่จัตุรัสเมอร์เดกา หรือ
Dataran Merdeka
จัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารสุลต่าน
อับดุลซาหมัด
อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกา อาคาร
รอยัลเซลังงอร์คลับ 
สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทำสถิติสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง
ถึง 100 เมตร

เที่ยง                 ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชิมบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ

บ่าย                   นำชมโรงงานช็อกโกแลต เพื่อซื้อหาช็อคโกแลตเป็นของฝาก นำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Suria KLCC ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของ
ตึกแฝดปิโตรนัส พร้อมเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
ที่พร้อมใจกันลดราคาต้องรับเทศกาล Malaysia Year End Sale จนได้

                        เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี
ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความ
ทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชม

                        ความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง

21.00 น.            โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 418  อำลาประเทศมาเลเซีย บินลัดฟ้ากลับประเทศไทย

22.05 น.            ถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยความสุขสวัสดี

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กเตียงคู่

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

พ.ย. 7-11, 14-17, 22-25

18,900

18,900

18,900

17,900

4,500

ธ.ค. 19-22

18,900

18,900

18,900

17,900

4,500

ธ.ค. 5-8, 6-9 (วันพ่อ)

19,900

19,900

19,900

18,900

4,500

 

อัตรานี้รวม        - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นทัศนาจร และค่าธรรมเนียมในตั๋วของสายการบิน รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

                        - ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่านต่อห้อง เด็กพักรวม กรณีพักบนเก็นติ้งฯ ไม่มีเตียงเสริม)

                        - ค่าเข้าชมสถานที่ รถรับส่ง อาหารตามที่ระบุรายการ       - ค่าบริการมัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง

                        - ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

                        - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขบริษัทประกันฯ)

- ค่าที่พักในเรือสตาร์ครุยซ์ 1 คืน (ห้องมีหน้าต่างบนเรือ)

- ค่าธรรมเนียมท่าเรือ + ค่าภาษีเชื้อเพลิงเรือ

อัตรานี้ไม่รวม    - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์ มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ ฯลฯ

                        - ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ

                        - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3%)

หมายเหตุ

1.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และ
ประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือเป็นการสละสิทธิเรียกร้องเงินค่าบริการ
ส่วนที่ขาดจากบริษัทฯ

2.     บริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือ
กรณีถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าบริการทั้งหมด

3.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีตั๋วเครื่องบินเพิ่มราคา หรืออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

4.     ในกรณีที่มีผู้จองทัวร์ไม่ถึง 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือจัดการเดินทางให้โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์

5.     การสำรองการเดินทางจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำที่นั่งละ 10,000 บาท โดยส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ทั้งนี้ กรณียกเลิก
การเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อที่นั่ง, ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง
8
- 15 วัน เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท), ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 7 วันหรือน้อยกว่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน แต่ทั้งนี้ คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น เที่ยวบินเหมาลำ ซึ่งบริษัทฯ
ต้องวางมัดจำค่าตั๋วเครื่องบิน หรือที่พัก และไม่อาจขอคืนเงินได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

  
hit counter
free web hit counter
 
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.twitterstravel.com