Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Share |

แกรนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน

วันแรก                 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปีนัง
04.30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ประตู 2) โซน D เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ
พร้อมเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง
06.20 น. เหิรฟ้าสู่อ.หาดใหญ่ ศูนย์พาณิชยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 2261
07.45 น.
ถึงอ.หาดใหญ่ เดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านด่านสะเดา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูฮิตั้ม ผ่าน
จังโหลน อลอร์สตาร์ (ไทรบุรี) ถึง
เมืองบัตเตอร์เวิร์ธ โดยเส้นทางไฮเวย์สายใหม่
เที่ยง        บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่าน
ข้ามสะพานปีนังที่ยาวที่สุดในเอเชียสู่เกาะปีนังหรือที่คนไทยรู้จักในนามเกาะหมาก“ไข่มุกแห่งตะวันออก” ชมวัดเขาเต่าเจดีย์หมื่นพระ
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และองค์เทพเจ้าต่างๆของจีน
ค่ำ          บริการอาหารค่าณห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
City Bayview Hotel หรือเทียบเท่าย่านใจกลางเมืองแล้วอิสระชมแสงสียามราตรีของปีนัง

วันที่สอง            ปีนัง- ถ้ำเปรัค- เก็นติ้งไฮแลนด์
เช้า
          บริการอาหารเช้าณภัตตาคาร
นำท่านชม
ป้อมปืนโบราณฟอร์ตคอนวาริสไหว้พระนอนวัดไทยไชยมังคลารามเดินทางสู่เมืองอิโปห์นาไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่เคาะระฆังใบโต
และชมความงามของหินงอกหินย้อย
ในถ้ำเปรัค สักการะเจ้าแม่กวนอิมและเทพศักดิ์สิทธิ์   แล้วเดินทางสู่เก็นติ้งไฮแลนด์เมืองตากอากาศ
และสถานคาสิโนระดับชาติ
เที่ยง      บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
เดินทางขึ้นสู่
เก็นติ้งไฮแลนด์  เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้าทะเล6,000 ฟิต   นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า
เส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์และเร็วที่สุดในโลกโดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม3.4 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางไม่ถึง15 นาที
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
First World Hotel จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายทั้งบริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งหรือ
เสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ(อายุต่ำกว่า21 ปีห้ามเข้า)
ค่ำ      บริการอาหารค่าณห้องอาหารโรงแรม

วันที่สาม          เก็นติ้งไฮแลนด์- กัวลาลัมเปอร์- มะละกา- ยะโฮร์บารูห์
เช้า
     บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
อำลาเก็นติ้งฯ เดินทางสู่
นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ชมพระราชวังแห่งชาติอิสตานาเนการาสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวน
อากง แล้วนำท่านสู่
จัตุรัสเมอร์เดกาจัตุรัสแห่งเอกราชสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซียชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบอาทิ
อาคารSultan Abdul Samad อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์  ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกาอาคารRoyal Selangor Club สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูงทั้งในสมัยอาณานิคมและสมัยปัจจุบันและท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทาสถิติสูงที่สุดใน
โลกด้วยความสูงถึง100 เมตร  แล้วนำท่านถ่ายรูปกับ
ตึก ปิโตรนัสอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง452 เมตรสัญลักษณ์ของมาเลเซีย
เที่ยง     บริการอาหารกลางวันณภัตตาคารชิมบะกุ๊ดเต๋กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ
จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพของช่องแคบมะละกาจากเนินเขาSt. Paul Hill และสักการะรูปปั้นนักบุญเซนต์ฟรานซิสซาเวียร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่
วิหารเซนต์ปอล
ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งร่างของท่านก่อนย้ายไปฝังที่เมืองกัวประเทศอินเดียชมป้อมปืนใหญ่เอฟาโมซาที่สร้างในปีค.ศ.1511เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองมะละกา   จากนั้นเดินทางสู่
เมืองยะโฮร์บารูห์รัฐใต้สุดของมาเลเซีย 
ค่ำ       บริการอาหารค่าณภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
New York Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่             ยะโฮร์บารูห์- สิงคโปร์- ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
เช้า
     บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านด่านเข้าสู่
ประเทศสิงคโปร์ผ่านชมย่านการค้าต่างๆ  จากนั้นเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะเซ็นโตซ่าเข้าชมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสวนสนุกชื่อดัง
แห่งใหม่ของสิงคโปร์พบกับเครื่องเล่นทั้งหมด24 ชนิดโดยมีเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อสวนสนุกแห่งนี้โดยเฉพาะถึง18 ชนิดด้วย
กันใน7 โซนหฤหรรษ์อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดเช่น
อาทิรถไฟเหาะรางคู่ที่สูงที่สุดในโลกปราสาทแสนโรแมนติกของ
เชร็ค
ฮีโร่ตัวเขียวผู้โด่งดังการโชว์ร้องเพลงสดโดยเหล่าสัตว์ประหลาดจากยูนิเวอร์แซลขบวนแคแรคเตอร์ยอดนิยมอย่างมาริลินมอนโรและ
เบ็ตตี้บู๊บที่จะคอยต้อนรับการมาเยือนของท่านพร้อมด้วยเมนูเด็ดจาก30 ภัตตาคารและรถจาหน่ายสินค้ายอดนิยมถึง20 แห่ง
(อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย) 
ค่ำ
      บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
Changi Village Hotel / Royal@Queen 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า            สิงคโปร์- กรุงเทพฯ
เช้า
     บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม
เมืองสิงคโปร์ย่านการค้าต่างๆย่านอลิซาเบธวอล์คพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับเมอร์ไลออนสัญลักษณ์ของสิงคโปร์และโรงละครริมน้ำ
เอสพลานาด  ริมอ่าวMarina Bay ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารทรงโดมลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ชมอาคารรัฐสภาเก่าด้านหน้าอาคารมีรูปปั้
ช้างทองสัมฤทธิ์
ซึ่งเป็นของขวัญพระราชทานจากพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5 แห่งประเทศสยามที่มอบให้ไว้ในวโรกาสเสด็จประพาสสิงคโปร์
ครั้งแรกชมทิวทัศน์ริม
แม่น้ำสิงคโปร์ที่บริเวณ Raffles Landing Site พร้อมถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ของSir Thomas Stamford
Raffles ผู้สร้างประเทศสิงคโปร์จากหมู่บ้านชาวประมงเป็นเมืองท่าสำคัญแล้วชมทิวทัศน์ของสิงคโปร์จาก
Marina Barrage อ่างเก็บน้าแห่งใหม่
ล่าสุดซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมือง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน์นมัสการ
พระเขี้ยวแก้วในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงค์ถัง
และศิลปะแบบบุโรพุทโธแล้วเดินทางสู่ย่านBugis เพื่อสักการะ
เจ้าแม่กวนอิมพันมือซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวสิงคโปร์ชมความงดงามแปลก
ตาของ
วัดแขกพร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนออร์ชาร์ดที่เต็ม ไปด้วยสีสันของห้างสรรพสินค้าต่างๆอาทิ
Takashimaya, Tang’s อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหรูหราจากทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคาตามอัธยาศัยหรือจะลองนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน
ช้อปปิ้งต่อย่าน
Suntec City หรือพีเพิลปาร์ค(อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
17.50. น.   
นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG 2266
19.15 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสุขสวัสดี

  
hit counter
free web hit counter
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com